Gyakori kérdések

A NOK célja a Közösség Tagjai számára új lakóingatlanhoz jutás elősegítése, rendszeres előtakarékosság mellett, közösségi keretek között, a Közösség Tagjai számára államilag támogatott kamatmentes konstrukcióban.

A NOK Klasszik közösségek esetében létszám igazodik a Közösség futamidejéhez. Mindig a futamidővel azonos, vagy annak egész számú többszöröse.

Például: a 120 hónapos Közösség 120, 240 és 360 Tagból állhat, a 180 hónapos Közösség 180 vagy 360 Tagból állhat.

A NOK Rapid közösségek minimum létszáma 120 fő, maximum létszáma 360 fő.

A Szervező a beérkezett Előzetes megállapodások alapján állapítja meg a Közösségek létszámát.
A Tagokat sem előnyös sem hátrányos módon nem befolyásolja egy Közösség nagysága, mivel a CNOK termék az arányosságra épül, így minden létszám esetében a befizető tagok és a jogosultságot szerző tagok aránya meg fog egyezni.

A leendő Tagokkal kötött Előzetes Megállapodásokat a beérkezés sorrendjében a Szervező Közösségekbe rendezi. A Magyar Nemzeti Bank minden Közösséget nyilvántartásba vesz, ezután a Szervező elkészíti a Tagok számára a Tagsági Szerződést. A Közösség megalakulásakor egyedi bankszámlaszámmal rendelkezik, a Tagok erre az egyedi bankszámlára fizetik a havi részlet.

A NOK Klasszik Közösség legalább 120 legfeljebb 180 hónapos futamidőre, a NOK Rapid Közösség 180 hónapos futamidőre alakul, de működését mindaddig fenn kell tartani, ameddig minden szerződés szerint teljesítő Tag új lakóingatlanhoz jut.

Nemzeti Otthonteremtési Közösségeket csak a Magyar Nemzeti Banktól szervezői engedélyt kapott cég hozhat létre és működtethet.
A Central NOK Szervező Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-289/2017 számú határozatával engedélyezte, mint megbízható szervezőt, így a Central NOK Szervező Zrt. által szervezett Közösségekbe történő alaprészlet befizetések után a Tagok állami támogatásban részesülhetnek.

A Central NOK Szervező Zrt. Nyilvános Felhívást tesz közzé a csatlakozás feltételeiről és a Közösség működéséről. Ezen Nyilvános Felhívás alapján elkészített Előzetes Megállapodással tud a Közösségbe jelentkezni.

Igen, alapvető feltételek: a Magyar állampolgárság, 18 és 60 év közötti életkor, adóazonosító jellel és magyarországi lakcím, a biztosító által elfogadott hitelfedezeti életbiztosítás és a megfelelő fizetőképesség.
A CNOK termékekkel kapcsolatos részletes tájékoztatásokat a nyilvános felhívások menüpont alatt megtalálja.

A Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott, a Szervező által megjelentetett, a leendő Közösségek működését bemutató dokumentum.

A Szervező által elkészített, a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott dokumentum, melynek kitöltésével lehet jelentkezni a Nemzeti Otthonteremtési Közösségbe.
Az Előzetes Megállapodás mintáját a dokumentumok menüpont alatt megtalálja.

Partnereink ügynökei országszerte elérhetőek, az Önnel kapcsolatot felvevő ügynököt ellenőrizheti az ügynökkereső alkalmazásunkban.
Central NOK Szervező Zrt.-nél személyesen a központi irodában a 1134 Budapest, Váci út 17. szám alatt.
Kapcsolatfelvételt kezdeményezhet a +36 1 920-6444 telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@cnok.hu e-mail címen, továbbá regisztrálhat a www.cnok.hu weboldalon.

Ahhoz, hogy az Előzetes Megállapodása érvényes legyen, a megkötést követő 8 napon belül be kell fizetnie a K&H Banknál vezetett 10400951-50526751-90511027 számlaszámra vagy a Szervező által rendelkezésre bocsátott postai készpénz átutalási megbízáson (csekken) a Regisztrációs díjat, ami az Ön által választott Szerződéses érték 1%-a. A Szervező az Előzetes megállapodásokat beérkezésük sorrendjében Közösségekbe rendezi, majd ezeket a Közösségeket a Magyar Nemzeti Bank egyedileg nyilvántartásba veszi.

Igen, az Előzetes megállapodással egyidejűleg az Ön fizetőképessége is felmérésre kerül. A Szervező a vizsgálat alapján dönt, hogy fizetőképesnek minősül-e. A felmérés eredményéről a vizsgálat lezárását követő 8 napon belül igazolható módon megküldött e-mailben tájékoztatja Önt. Amennyiben a későbbiekben Ön kiválasztásra kerül, a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződés megkötése előtt a Szervező ismételten megvizsgálja fizetőképességét.

Amint a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásba vette a Közösséget a Szervező elkészíti az Ön Tagsági Szerződését, amit Önnek szintén alá kell írnia.

Amikor minden Tag által aláírt Tagsági Szerződés beérkezik a Szervezőhöz, kiküldésre kerülnek a havi fizetési értesítők. Minden Közösségnek egyedi bankszámlája van, Ön a havi részletet Közösség egyedi bankszámlájára utalja, de akár készpénzben is befizetheti a Közösség számlájára, a K&H Bank Zrt. bármely fiókjában. A Közösség bankszámlaszámát megtalálja a Tagsági szerződésén vagy a www.cnok.hu weboldalon az Ügyfélkapun belépve. Befizetéseinél az azonosító adatként az Ön adóazonosító jelét kell feltüntetnie.

A havi részletet minden hónap 15. napjáig kell teljesítenie, erről a Szervező havonta fizetési értesítőt küld, ami elektronikusan, postai úton, vagy a Közösség honlapján az Ön egyéni kóddal védett személyes elektronikus postaládáján keresztül történhet.

A havi részlet 4 elemből áll.

Alaprészlet
Az alaprészlet havi összege megegyezik az Ön által választott Szerződéses Érték és a futamidő hónapokban számított hányadosával.
Például: 40.000.000 Ft / 180 hónap = 222.222 Ft

Szervezési díj
A Szervezési díj havi összege megegyezik az Ön által választott Szerződéses Érték 0,1%-ával, de összege maximum 20.000 Ft lehet havonta.
Például 40.000.000 Ft * 0,1% = 40.000 Ft, de mivel a Szervezési díj havonta maximum 20.000 Ft lehet, ezért ebben az esetben a Szervezési díj összege 20.000 Ft.

Hitelfedezeti életbiztosítás havidíja
A hitelfedezeti életbiztosítás havidíja megegyezik a Szerződéses Érték 0,02%-ával.
Például 40.000.000 Ft 0,02% = 8.000 Ft

Vagyonbiztosítás havidíja
Az Ön által vásárolt ingatlan értékéhez igazodó nagyságú vagyonbiztosítási díj havi összege. A kalkulátort a fenti menüpontok között találja.

Igen, amennyiben a Szervező a megismételt fizetőképességi vizsgálaton Önt fizetőképesnek minősíti. A Közösség futamideje alatt minden fizetési kötelezettségét maradéktalanul teljesítő Tag kiválasztásra kerül.

A Közösség szervezője Tagonként külön-külön elektronikus egyéni számlát vezet. Ezen a számlán tartja nyilván többek között:
az Ön rendszeres és rendkívüli befizetéseit,
az Ön egyéb díjfizetési kötelezettségeit,
az Ön megelőlegezett tagi befizetésének összegét és ennek visszafizetendő részleteit,
az Önt megillető állami támogatás összegét
és az Ön által nem-, vagy késedelmesen teljesített befizetéseket.

Az egyéni számláját - bejelentkezést követően - az Ön saját elektronikus aloldalán bármikor megtekintheti. Továbbá az egyéni számlájáról minden évben egy alkalommal térítésmentesen részletes kimutatást is kap, ezt a tárgyévet követő év január 31. napjáig fogja a Szervező megküldeni. Amennyiben írásban kéri, külön is igényelhet az egyéni számlájáról kivonatot, azonban ezért a Szervező honlapján feltüntetett díjat köteles előre megfizetni.

A Szerződéses érték a Tag döntése alapján 10 és 40 millió Forint között, millió forintra végződő érték lehet, ez egészülhet ki akár 3–4,5 millió Forint állami támogatással. A kalkulátort a fenti menüpontok között találja.

Nem, az Előzetes megállapodásban rögzített Szerződéses érték emelésére a tagság ideje alatt nincs lehetőség. Csökkentésre a futamidő alatt egyszer, a Szerződéses érték maximum 20%-ának megfelelő összeggel, de kizárólag még az ingatlanvásárlás előtt van lehetőség. A már lecsökkentett Szerződéses érték nem lehet kevesebb, mint 10 millió Forint.

A Támogatott Szerződéses érték összege egyenlő az Ön által választott Szerződéses érték és a C-NOK szerződéshez igényelhető állami támogatás összegével.

Például, ha ön egy 15 éves 15 milliós Szerződéses Értékű NOK Klasszik szerződést köt, akkor ez az összeg még kiegészülhet 4,5 millió Forint állami támogatással, így 19,5 millió Forintot fordíthat új építésű ingatlan vásárlásra, ez a Támogatott Szerződéses érték.

Igen. Amennyiben magasabb vételárú ingatlant szeretne megvásárolni, akkor a különbözetet az új ingatlan adásvételi szerződés megkötésekor, egy összegben, más forrásból Önnek kell biztosítania.

Nem. A megvásárolt új építésű ingatlan vételárának legalább a Támogatott Szerződéses értéket el kell érnie.

Nem, az Ön által befizetett összeg és az ehhez kapcsolódó állami támogatás csak új építésű lakóingatlan vásárlására fordítható.

Egyösszegű értékkülönbözet:
A kiválasztás megtörténtét követően a Tag a jogosult érték és a megvásárolni kívánt ingatlan ellenértéke közötti különbséget a Tag választása szerint vagy az ingatlan tulajdonjogának megszerzése és birtokba vétele előtt egyösszegben köteles a Szervező letéti számlájára befizetni – mely esetben e befizetési kötelezettség teljesítése előfeltétele a Szervező bármely olyan eljárásának vagy jogcselekményének, amely az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges – vagy az értékkülönbözet kifizetéséről és a felmerülő esetleges többletköltségek fedezéséről maga köteles közvetlenül gondoskodni, ez utóbbi esetben a Szervező eljár a szerződés előkészítése érdekében, azonban csak ezen különbözet és költség kiegyenlítését követően teljesíti saját fizetési kötelezettségét.

Az ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos kiadások:
Szakértői vélemény, értékbecslések, szerződések elkészítésével kapcsolatos kiadások, ügyvédi, közjegyzői, illetve egyéb költségek, illetékek, szolgáltatási díjak közvetlenül a Tagot terhelik, megfizetésük az ingatlan tulajdonba és birtokba adásának feltétele.

Késedelmi kamat:
Ha Tag bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a Közösség, illetve a Szervező az őket megillető összegek vonatkozásában a Tagsági szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat a fizetési kötelezettség esedékessé válását követő naptól számítandó. A Taggal kötött szerződés megszűnése esetén, késedelmi kamat felszámítása a szerződés megszűnésének időpontjáig történik.

Egyéb díjak:
Tag kérése alapján kiállított igazolások, kivonatok, részletezők adminisztrációs díjai.

A részletes díjtáblázatokat megtalálja a Dokumentumok menüpontban.

Az állami támogatás mértéke az alaprészlet befizetés 30%-a, de legfeljebb havi 25.000,- Ft. Egy 120 hónapos futamidejű termék esetén Ön 3.000.000 Ft, egy 180 hónapos futamidejű termék esetén 4.500.000 Ft állami támogatásban részesülhet.

Igen, a NOK számlára történő befizetés lakáscélnak minősül. Ebben az esetben a lakástakarékból áthozott, államilag támogatott betétjére nem kap a NOK rendszerében ismételten állami támogatást.
Például: Ha Ön 1.300.000 Ft lakástakarék megtakarítást hoz át, amiből 300.000 Ft az állami támogatás, akkor a NOK rendszerében 300.000 Ft-tal kevesebb állami támogatást fog kapni.

Nem, a NOK Klasszik Közösség nem kötelezheti Önt rendkívüli befizetésre. NOK Rapid közösség esetében Ön az előzetes megállapodásban és a tagsági szerződésben vállalja rendkívüli előtkarékosság befizetését.

Igen. Előtakarékosságról akkor beszélünk, amikor Ön még nem vásárolt ingatlant. Rendkívüli előtakarékosság esetén, arányosan, külön szerződésmódosítás nélkül csökken a hátralévő futamidő, de a havi részlet összege változatlan marad. A rendkívüli előtakarékosság esetén azzal egy időben az előtakarékosság összegéhez igazodó szervezési díjat is meg kell fizetnie, de ebben az esetben nem kell kifizetnie a hitelfedezeti életbiztosítás havidíját. További szabály még, hogy a rendkívüli előtakarékosság összege évente nem haladhatja meg a befizetést teljesítő Tag hátralévő fizetési kötelezettsége mértékének 40%-át.

NOK Rapid közösségek esetében az előzetes megállapodásban és a tagsági szerződésben vállalt rendkívüli előtakarékossági befizetésein kívül nincs lehetőség további rendkívüli előtakarékossági befizetésre.

NOK Klasszik közösség esetében igen. Amennyiben a rendszeres havi részleten felül további havi részleteket szeretne befizetni, akkor a befizetés után rendelkeznie kell, hogy azért fizetett be nagyobb összeget a normál havi részleten felül, hogy a befizetését rendkívüli előtakarékosságként kezeljük.

Rendelkezni tud a Szervező honlapjáról letöltött formanyomtatvány

  • a) a Szervező részére ajánlott küldeményként megküldött postai levélben (1387 Budapest, Pf. 1021);
  • b) a Szervező részére (ugyfelszolgalat@cnok.hu) igazolható módon a tagsági szerződésben szereplő elektronikus levélcíméről megküldött elektronikus levélben (szkennelt nyomtatvány);
  • c) a Szervező honlapján keresztül a Tag egyedi azonosítója és jelszava felhasználásával. A rendelkezés menete a belépés után elérhető felhasználói kézikönyvben megtalálható.

NOK Rapid közösség esetében is kell rendelkezni abban az esetben, ha nem a tagsági szerződés szerint előírt rendkívüli előtakarékossági befizetést teljesíti.

Igen. Eltörlesztésről akkor beszélünk, amikor Ön már megvásárolta az új építésű ingatlant. Rendkívüli előtörlesztés esetén, arányosan, külön szerződésmódosítás nélkül csökken a hátralévő futamidő, de a havi részlet összege változatlan marad. A rendkívüli előtörlesztés esetén azzal egy időben az előtörlesztés összegéhez igazodó szervezési díjat is meg kell fizetnie, de ebben az esetben nem kell kifizetnie a hitelfedezeti életbiztosítás és a vagyonbiztosítás havidíját.

Igen, ha Ön a Támogatott Szerződéses érték felhasználásával már megvásárolta az új építésű ingatlant, bármikor a futamidő alatt végtörleszthet külön díj megfizetése nélkül. A végtörlesztés esetén azzal egy időben a végtörlesztés összegéhez igazodó szervezési díjat is meg kell fizetnie, de ebben az esetben nem kell kifizetnie a hitelfedezeti életbiztosítás és a vagyonbiztosítás díját.

Nem, a befizetés szüneteltetésére nincs lehetőség.

Amennyiben fizetési nehézségei vannak, de még nem vásárolt a Közösség segítségével ingatlant, akkor kérheti a Szerződéses Értékének csökkentését. Ezt a csökkentést egyszer kérheti és a csökkentés összege maximum az eredeti Szerződéses Érték 20%-a lehet, valamint a csökkentett Szerződéses Érték nem lehet kevesebb 10 millió forintnál. Amennyiben elmaradása van, a Szervező a csökkentést automatikusan felajánlja. Ha a felajánlott csökkentést nem fogadja el, és az elmaradását nem rendezi, a Szervező kizárja a Tagot a közösségből. A Tag az alaprészlet befizetéseit a Közösség megszűnési eljárása keretében fogja visszakapni.

Ha a Közösség finanszírozásával az új építésű lakóingatlant már megvásárolta, és a Közösség felé fennálló fizetési kötelezettségeit nem teljesíti szerződés szerint, akkor kizárásra kerül a Közösségből, és a Szervezőnek a Közösség érdekében törvényi kötelezettsége, hogy végrehajtási eljárást indítson.

Igen, a tagsági jogviszony örökölhető. A Tag halála esetére kedvezményezettet is megnevezhet, de kedvezményezett csak magánszemély lehet, aki az örökléskor nem rendelkezhet másik NOK szerződéssel. Amennyiben Ön kedvezményezettet nem nevez meg, az egyéni számla egyenlege a hagyaték részét képezi.

Igen, amennyiben a kedvezményezett megfelel a CNOK szerződési feltételeinek.

Igen, a Szervező az ingatlanra bejegyzett jelzálogjogon kívül más biztosítékot is kérhet.

Igen, a Central NOK Szervező Zrt. az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli az Ön adatait.

Panasza esetén keresse fel ügyfélszolgálati irodánkat (1134 Budapest, Váci út 17.) személyesen, telefonon (+36 1 920-6444) vagy e-mailben (ugyfelszolgalat@cnok.hu). A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél a panasza jellege szerint az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat: Magyar Nemzeti Bank Levélcím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777 Telefon: +36 80 203 776 E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu Békéltető Testületek A Békéltető Testületek elérhetőségei, és a Békéltető Testületek működésével kapcsolatos információk: www.fogyasztovedelem.kormany.hu Közvetítői eljárás A permegelőző eljárások közül az ügyfél közvetítői eljárást is kezdeményezhet a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján. Bírói út Az ügyfél bármely jogorvoslati igényével bírósághoz is fordulhat. A bíróság eljárására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései irányadók. A különböző testületek és hatóságok, illetve bíróságok igénybevételével, részletes eljárási szabályaival, eljárási költségeivel kapcsolatos információk tekintetében az eljáró testületek, hatóságok, illetve bíróságok adnak felvilágosítást További információ a panaszkezeléssel kapcsolatban: Panaszkezelési tájékoztató

Ha Ön nem szerződésszerűen teljesíti fizetési kötelezettségét, illetve a fizetési kötelezettség csökkentésére sem kerül sor, vagy arra nincs lehetőség, a Szervező törvényi kötelezettsége, hogy 3 havi részletnek megfelelő hátraléka esetén megszüntesse az Ön tagsági jogviszonyát. Amennyiben Ön már korábban kiválasztásra került és a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére is sor került, a teljes tartozása visszafizetése - a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződése rendkívüli felmondásával - egyösszegben válik esedékessé. Amennyiben sor kerül a jelzálogjog érvényesítésére és az derül ki, hogy az ingatlanban jelentős állagromlás keletkezett, Önt általános kártérítési felelősség is terheli.

Nem. Amennyiben van rá lehetősége, ajánlhat maga helyett új tagot, aki a Szervező hozzájárulásával az Ön helyébe léphet, de a korábbi befizetéseit a Közösségtől nem kapja vissza, ezt az Ön helyébe lépő taggal kell rendeznie.

Igen. Amennyiben ingatlanvásárlás előtt került kizárásra, a Közösség megszüntetési eljárásának lefolytatásában fog hozzájutni az alaprészletként befizetett összegekhez.

Igen. Amennyiben ingatlanvásárlás előtt mondta fel a szerződést, a Közösség megszüntetési eljárásának folyamatában fog hozzájutni az alaprészletként befizetett összeghez. Amennyiben már megvásárolta az új építésű ingatlant, a Tagsági szerződését nem mondhatja fel.

Nem. Egy természetes személy egy időben csak egy érvényes Tagsági szerződéssel rendelkezhet.

A Kiválasztás az Otthonteremtési Közösség Tagjai számára nyilvános esemény, amelyet a Szervező a Működési és Részvételi Szabályzatban és a Tagsági Szerződésben rögzített gyakorisággal rendez meg. A kiválasztási eljárásban azok a Tagok vesznek részt, akik valamennyi aktuális fizetési kötelezettségüknek eleget tettek, valamint a szerződéses érték legalább 20 %-ának megfelelő alaprészletet valamit az alaprészlethez tartozó szervezési díjat igazolható módon az Otthonteremtési Közösség bankszámlájára teljesítették legkésőbb a kiválasztási eljárást megelőző nap végéig.

Igen. Amennyiben legkésőbb a kiválasztást megelőző napig nem tesz maradéktalanul eleget fizetési kötelezettségeinek, nem vehet részt a kiválasztáson.

A Kiválasztás helyszínéről, időpontjáról a Szervező a havi fizetési értesítőben tájékoztatja a Közösség Tagjait. A havi fizetési értesítőt – mely ilyen esetben meghívónak is tekintendő - a Tagok számára legkésőbb a Kiválasztás időpontja előtt 8 (nyolc) nappal kézbesíteni kell. A Kiválasztás időpontját a Szervező a honlapján (www.cnok.hu) is közzéteszi. A kiválasztásról szóló értesítés tartalmazza: a kiválasztás helyét és időpontját, a kiválasztás során várhatóan alkalmazásra kerülő kiválasztási módszert, az arra történő utalást, hogy a kiválasztáson részvételre jogosult Tag személyesen vagy meghatalmazottja útján részt vehet, az arra történő figyelmeztetést, hogy a részvételre jogosult Tag távolléte nem akadálya a kiválasztás lefolytatásának, a Tag által a kiválasztás időpontjáig teljesített valamennyi előtakarékossági befizetésnek és szervezési díjnak a Tag szerződéses összegéhez viszonyított arányát (a kiválasztási értesítő kiküldésének időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján).

Amennyiben Ön már az első havi kiválasztáson szeretne részt venni, akkor

  • 1. A közösség indulását követő első három hónapban befizeti normál módon a havi részleteket. Ez 3 darab havi részlet befizetését jeleni.
  • 2. Ezt a három havi befizetést minimum további 21, illetve 33 darab havi részlet befizetésével kell kiegészítenie, aminek még a kiválasztás megelőző napon azonosítható módon a közösség bankszámlájára be kell érkeznie.
  • Fontos! Rendkívüli előtakarékosság esetén nem kell megfizetnie a hitelfedezeti életbiztosítás összegét. Ebben a példában ez az jelenti, hogy a befizetését úgy kell kiszámolnia, hogy Rendkívüli előtakarékosság összege = (33 x alaprészlet) + (33 x szervezési díj)

A rendszeres havi részletek (3 darab) befizetésével, továbbá a rendkívüli előtakarékosságként befizetett 21, illetve 33 darab havi részlettel el fogja érni a NOK törvény által előírt a futamidő 20%-ának megfelelő minimális befizetését már az első kiválasztáson.

A kiválasztást háromtagú Kiválasztási Bizottság ellenőrzi és folytatja le. A Kiválasztási Bizottság biztosítja a Kiválasztási szabályzatban lefektetett szabályok betartását, minden, a részvételi feltételeknek eleget tevő tag részvételét a kiválasztási eljárásban, valamint biztosítja, hogy a kiválasztások minden esetben közjegyző jelenlétében kerüljenek megrendezésre. A Bizottság tagjai kizárólag a Szervező alkalmazottai lehetnek, a Bizottság elnöke a Szervező felügyelőbizottságának, vagy igazgatóságának tagja lehet.

A kiválasztáson a részvételre jogosult Tag személyesen vagy meghatalmazottja útján részt vehet. Minden Kiválasztás közjegyző jelenlétében zajlik, ha nem tud személyesen részt venni, akkor Önt semmilyen hátrány nem éri, Ön akkor is kiválasztásra kerülhet, a kiválasztásról jegyzőkönyv készül. A Szervező a kiválasztást követő 15 napon belül honlapján közzéteszi a kiválasztás megtörténtére és eredményére vonatkozó tájékoztatást.

A sorsolás keretében a Szervező a közösség tagjai közül kiválasztja a megelőlegezett tagi befizetésre jogosult Tagokat. A sorsolás lebonyolítása során kizárólag a véletlen dönt a sorsoláson részt vevő Tagok között.

Sorsolási eljárást a Szervező csak a NOK Klasszik közösségek esetében alkalmaz.

A Sorsoláson való részvétel feltétele, hogy Ön még nem került korábban kiválasztásra, (sem sorolással, sem licitálással), a Szerződéses Értékének megfelelő alaprészletek legalább 20%-át már befizette, és az Ön egyéni számlájának egyenlege a Kiválasztást megelőző napon nem mutat tartozást.

Igen, a Közösség minden Tagja – amennyiben a Tagsági szerződés szerint fizeti a havi részleteket – a futamidő alatt, vagy sorsolással, vagy licitálással biztosan Kiválasztásra kerül.

Eljárásrend, amelynek keretében a liciten résztvevő Tag a licit időpontját megelőző nap végéig ténylegesen teljesített előtakarékossági befizetésén és az ehhez igazodó szervezési díjfizetésén felül további rendkívüli előtakarékossági befizetést és szervezési díjfizetést (a továbbiakban: licitösszeg) vállal.
Fontos, hogy minden Tag a futamidejének megfelelő havi részletbefizetést teljesít. A 120 hónapos futamidő esetén pontosan 120 havi befizetést, a 180 hónapos termék esetén pontosan 180 darab havi részletet kell befizetni. Amennyiben egy Tag licitál, akkor nem „többet fizet”, hanem a hátralévő futamidejét csökkenti olyan módon, hogy előrehoz később esedékes havi részlet befizetést.

NOK Klasszik közösségek:
Az érvényes licitajánlat megtétele a Tag biztosítási díjjal csökkentett aktuális havi részlete hónapokban kifejezett egész számú többszörösének megajánlásával történik. Egyszerűen fogalmazva, mindig hónapszámmal kell licitálni (Például 70 hónap). Ettől eltérő ajánlat érvénytelen. Egy Tag több licitajánlata esetén a bizottság mindig a Tag által tett legmagasabb licitajánlatot veszi figyelembe.

Licittel történő kiválasztási módszer alkalmazása esetén licitösszeg megfizetésére irányuló ajánlat (a továbbiakban: ajánlat) a Szervező honlapjáról letölthető formanyomtatvány igénybevételével az alábbi módokon tehető érvényesen: ajánlott küldeményként a Szervező részére megküldött postai levél (1387 Budapest, Pf. 1021); a Szervező részére igazolható módon megküldött elektronikus levél (ugyfelszolgalat@cnok.hu); a Szervező honlapján keresztül a Tag egyedi azonosítója és jelszava felhasználásával Az előzőekben felsorolt módon megtett licitajánlatoknak a kiválasztást megelőző nap végéig igazolható módon meg kell érkeznie a Szervezőhöz. Licitálhat továbbá személyesen a kiválasztás helyszínén Szervező honlapjáról letölthető, illetve a kiválasztás helyszínén a kiválasztási bizottságtól átvehető formanyomtatvány kitöltésével. Az ajánlatot tartalmazó lezárt borítéknak, a kiválasztás helyszínén közösségenként elhelyezett urnába történő elhelyezése, az adott Közösség kiválasztásának megkezdéséig lehetséges.

NOK Rapid közösségek:
Az érvényes licitajánlat megtétele a Tag szerződés szerinti, biztosítás díjak összegével csökkentett összes hátralévő kötelezettsége százalékban kifejezett mértékének megajánlásával történik. Egyszerűen fogalmazva mindig százalékos értékkel kell licitálni. Amennyiben a Tag nem tesz licitajánlatot vagy érvénytelen licitajánlatot tesz a Szervező az adott Tag tekintetében 1 (azaz egy) százalékos licitajánlatot vesz figyelembe.

NOK Klasszik közösségek esetében egy licit csak a következő kiválasztáson érvényes. Amennyiben a következő kiválasztáson is licitálni szeretne, akkor újra kell licitálnia.

NOK Rapid közösségek esetében Ön a tagsági szerződés aláírásakor állandó licitmegbízást is adhat, maximális licit mértékében.

Egy Közösség minden Tagja egyenlő jogokkal rendelkezik. A Kiválasztás során, legyen az sorsolás vagy licitálás a Szervező nem azt nézi, hogy mekkora egy Tag szerződéses értéke (10 vagy 40 millió), hanem azt, hogy a Tag a saját Szerződéses értékéhez képest hány havi részlet befizetését vállalja.

A licitáláson való részvétel feltétele, hogy Ön még nem került korábban kiválasztásra, (sem sorolással, sem licitálással), a Szerződéses Értékének megfelelő alaprészletek legalább 20%-át már befizette, és az Ön egyéni számlájának egyenlege a Kiválasztást megelőző napon nem mutat tartozást.

NOK Klasszik közösségek esetében:
A licitáláskor Ön 50%-os szervezési díjkedvezményt kap és a hitelfedezeti életbiztosítás összegét nem kell megfizetnie.
Például 70 hónapos licit megadásánál:
70 havi licit összege = (70 x Alaprészlet) + (70 x a Szervezési díj x 50% díjkedvezmény)

NOK Rapid közösségek esetében:
A licitáláskor Ön 50%-os szervezési díjkedvezményt kap és a hitelfedezeti életbiztosítás összegét nem kell megfizetnie.
A licitösszeget a felajánlott százalékos licit alapján lefelé kerekítve egész hónapszámnak megfelelően kell teljesíteni. Azaz, ha Önnek 107 hónap a hátralévő futamideje és 60%-kal licitált:
Befizetendő hónapok száma = 107 x 60% = 64,2 hónap, azaz lefelé kerekítve 64 hónap
Befizetendő licit összeg = (64 x Alaprészlet) + (64 x a Szervezési díj x 50% díjkedvezmény)

NOK Klasszik közösségek esetében:
A licit során a Tag által felajánlott „licitajánlat” mértéke nem lehet magasabb a hátralévő futamidő hónapokban kifejezett számának 60%-ánál („maximális licitajánlat”). A megtett licitet a bizottság a fenti hátralék százalékában fejezi ki, a kerekítés szabályai szerint két tizedesjegy pontosságra kerekíti. Amennyiben a licit a törvény szerint elfogadható maximális mértéket meghaladja, akkor azt a bizottság az adott hónapban felajánlható megengedett maximális hónapszám mértékéig veszi figyelembe.

NOK Rapid közösségek esetében:
A licitálás során a Tag által felajánlott licit mértéke nem lehet magasabb a licitálás időpontjában fennálló biztosítás díjak összegével csökkentett hátralévő befizetési kötelezettség 60%-ánál. („maximális licitajánlat”).

NOK Klasszik közösségek esetében:
A licitálás során a két tizedes jegy pontossággal százalékban kifejezett ajánlatokat a Kiválasztást felügyelő Bizottság csökkenő sorrendbe rendezi. Az így kialakult sorrend alapján az a Tag szerez jogosultságot a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére, aki a fenti sorrend szerint a legmagasabb elfogadható ajánlatot tette. Amennyiben több Tag azonos, százalékban kifejezett ajánlatot tett, haladéktalanul elvégzett sorsolással kerül megállapításra az azonos mértékű ajánlatot tevő Tagok közötti sorrend. A licitálás során felajánlott havi alaprészletekben foglalt előtakarékossági befizetések értéke hozzáadódik a Közösség szaldójához. Ennek figyelembe vételével, amennyiben a Közösség szaldója megengedi további licitajánlat elfogadását, akkor az előzetesen megállapított sorrend szerint következő Tag is jogosultságot szerez. Ez a folyamat addig ismételhető, ameddig az adott Kiválasztáson a Közösség szaldója ezt lehetővé teszi. A licit során kiválasztott Tag a kiválasztást követő 8 napon belül köteles a licitajánlatának megfelelő licitösszeget, mint rendkívüli előtakarékossági befizetést, valamint a licitösszeghez igazodó szervezési díjat megfizetni.

NOK Rapid közösségek esetében:
A licit során az a tag válik jogosulttá a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére irányuló szerződés megkötésére, aki a licit időpontjában fennálló hátralévő befizetési kötelezettségéhez viszonyítva a legnagyobb mértékű licitösszeg megfizetését vállalja. Ha a licit során több tag vállal a szerződéses értékhez viszonyítva azonos mértékű licitösszeget, közülük a Szervező a Kiválasztási Szabályzat 4. fejezetében leírt külön sorsolással választja ki a licit nyertesét.

Azonos eredményeket adó ajánlatok esetén a Kiválasztási szabályzatban leírt szabályok szerinti sorsolással kerül megállapításra, hogy mely tag(ok) kerül(nek) kiválasztásra.

8 napon belül azonosítható módon be kell fizetnie a közösség bankszámlájára a licit összegét.

Fontos, hogy a 8 napos határidő kitolását a NOK törvény nem teszi lehetővé, ha véletlenül lekési a 8 napos befizetési határidőt, akkor az Ön által megtett licit érvénytelenné válik, mi pedig vissza fogjuk utalni a befizetését.

A licitáláson vállalt havi részleteket csak akkor kell befizetnie, ha Ön került kiválasztásra. Ha licitált, de nem került kiválasztásra, vagy licitált, de mégsem tudja befizetni a vállalt licitösszeget, akkor Önt semmilyen hátrány nem éri és költség sem terheli.

Ön a Kiválasztást követő 15 napon belül a www.cnok.hu weboldalon tájékozódhat a Kiválasztás eredményéről valamint az Ön által megadott elérhetőségeken a Szervező felveszi Önnel a kapcsolatot.

Igen, a Szervező a nyilvános kiválasztásról készült jegyzőkönyv lezárását követő 15 napon belül Önnek igazolást állít ki. Az igazolást Ön jogosult a kiválasztott új lakóingatlan megvásárlására irányuló folyamat során, mint ígérvényt felmutatni.

A kiválasztásról a Szervező köteles közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvet készíteni, amely tartalmazza a kiválasztás helyét és idejét; a kiválasztást lefolytató bizottság elnökének és Tagjainak a nevét; az alkalmazott kiválasztási módszert, illetve módszereket; a kiválasztáson elhangzott, a kiválasztásra vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat; a kiválasztás eredményét, ezen belül a sorsolás során a hiányzó Tagi befizetés megelőlegezésének igénylésére jogosultságot szerző Tag ügyfélszámát, a licit során a Tagok között kialakult sorrendet és a licit során hiányzó Tagi befizetés megelőlegezésének igénylésére jogosultságot szerző Tag ügyfélszámát; mellékletként a jelenléti ívet és a meghatalmazásokat tartalmazó okiratokat. A kiválasztási jegyzőkönyv két eredeti példányban készül. A jegyzőkönyvbe bármely Tag betekinthet és arról térítés ellenében másolatot kérhet. A Szervező a kiválasztást követő 15 napon belül honlapján közzéteszi a kiválasztás megtörténtére és eredményére vonatkozó tájékoztatást.

A nemzeti otthonteremtési közösségek működését a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény, és a hozzá kapcsolódó 115/2016. (VI. 6.) Kormányrendelet részletesen szabályozza. A nemzeti otthonteremtési közösségek működtetését végző Szervező felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank látja el, amely biztosítja a fenti jogszabályoknak való megfelelést. A Szervező szervezeti felépítése is a prudenciális működést szem előtt tartva a jogszabályi előírások figyelembe vételével került kialakításra. A Szervező tevékenységét három tagú Igazgatóság irányítja, három tagú Felügyelő Bizottság felügyeli, illetve gazdálkodását könyvvizsgáló ellenőrzi. Az Ön által vállalt befizetett összeg visszafizetésére sem az Országos Betétbiztosítási Alap, sem a Befektető-védelmi Alap (BEVA) sem más szervezet nem vállal garanciát.

A Szervező törvényi kötelezettsége, hogy a megelőlegezett tagi kifizetések állománya 3%-ának megfelelő NOK Tartalékalapot képezzen, és azt folyamatosan fenntartsa.

Azt jelenti, hogy a Közösség megelőlegezi az Ön által - az Előzetes megállapodásban - választott Szerződéses érték Ön által még be nem fizetett részét, ami kiegészülhet még az állami támogatás összegével.

A Szervező a kiválasztásról készült jegyzőkönyv lezárását követő 15 napon belül igazolást állít ki arról, hogy Önt kisorsolták, vagy a licitösszeg befizetése határidőben megtörtént és ezzel Ön jogosultságot szerzett a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére vonatkozó szerződés megkötésére. Ezt az igazolást Ön jogosult, mint ígérvényt felmutatni az új ingatlan megvásárlása során. A Közösség részéről kifizetési kötelezettség azonban kizárólag a hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére vonatkozó szerződés megkötését követően keletkezik.

A hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére vonatkozó szerződést az új lakóingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéssel együtt kötheti meg. A jogerős használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételéről szóló hatósági bizonyítványt az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésekor be kell mutatnia a Szervezőnek.

A Közösség a Szerződéses értéket, amely tartalmazza az Ön által befizetett összeget, és a Közöség által megelőlegezett hiányzó befizetés összegét az ingatlanügyi hatóság által érkeztetett adásvételi szerződés kézhezvételétől számított 60 napon belül fizeti meg az új ingatlan eladója számára. Az állami támogatás összegét a Kincstár a Közösség részére fizet meg, amit a Közösség az adásvétel részeként a Szerződéses értékkel egyben az eladó részére utal. Tehát Ön sem az állami támogatás összegét, sem a Szerződéses értéket nem kapja kézhez, ez minden esetben közvetlenül az új lakóingatlan eladója számára kerül kifizetésre.

Az Ön hiányzó tagi befizetés megelőlegezésére vonatkozó kiválasztását követően egy év áll rendelkezésére, hogy megjelölje a megvásárolni szándékozott új lakóingatlant és ezt közölje a szervezővel. Fontos, hogy biztosítania kell a Szervező és az ingatlanértékelő (értékbecslő) számára az ingatlan megtekintésének lehetőségét.